RODO

Zgodnie z postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Scanbud Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Białej k. Płocka,.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę się skontaktować z nami pod adresem: Nowa Biała 34B, 09-411 Biała, ks@scanbud.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 

- jeśli jest Pani/Pan naszym potencjalnym klientem – w celu przedstawienia oferty i zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgody – jeśli została udzielona - oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcie i wykonania umowy,

- jeśli jest lub była Pani/Pan naszym klientem lub kontrahentem – w celu zawarcia i wykonania umowy, dokonania rozliczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcie i wykonana umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora,

- jeśli nasz klient lub kontrahent wskazał Panią/Pana do kontaktu​ – w celu zawarcia i wykonania umowy, dokonania rozliczeń, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora i osoby trzeciej (kontrahenta lub klienta, który podał Pani/Pana dane),

- jeżeli jest Pani/Pan naszym obecnym lub byłym pracownikiem bądź współpracownikiem – w celu zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia i wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienia obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy, podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych (w szczególności podwykonawcy), obsługa prawna, podwykonawcy.

5. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji opisanych powyżej celów, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości ich realizacji.

6. Nie będziemy przekazywać danych poza teren Unii Europejskiej, jak również dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez niezbędny do zawarcia umowy, zaś w przypadku realizacji umowy przez okres równy terminowi przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy tj. maksymalnie przez 10 lat, od dnia realizacji obowiązków umownych.

8. W przypadku gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda, może ją Pani/Pan w każdej chwili wycofać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie danych może naruszać przepisy prawa.